Algemene verkoopsvoorwaarden Belico bvba

Belico bvba, Tiensevest 186, 3000 Leuven, BE 0453.240.517

Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

AFSLUITEN VAN DE VERKOOP

De verkoopovereenkomst komt tot stand bij de ondertekening ervan. De door onze vertegenwoordigers/ handelsagenten aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na aanvaarding van Belico bvba. Een bestelling wordt geacht aanvaard te zijn indien de verkoper geen melding maakt van niet-aanvaarding binnen de 15 werkdagen na ondertekening van de overeenkomst. De verkoopovereenkomst gaat ervan uit dat de werken in één fase zullen gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij latere opdeling van de werken in verschillende fases, op vraag van de koper, kan een supplement aangerekend worden, in welk geval onder meer rekening gehouden zal worden met stockagekosten, bijkomende verplaatsingskosten en behandelingskosten.

Indien de uitvoeringsplannen gewijzigd worden, indien er foutieve gegevens verschaft zijn op basis waarvan de offerte werd opgesteld, of indien bij opmeting of uitvoering zou blijken dat meer werken noodzakelijk zijn om tot een deugdelijke uitvoering te komen heeft de verkoper het recht de prijs aan te passen aan de gevraagde uitvoering. Deze offerte beperkt zich tot de goederen en werken beschreven in deze offerte. Elke wijziging zal via een schriftelijk addendum worden vastgelegd.

De koper geniet het voordeel van de wettelijke garantie conform de art. 1649bis tot en met 1649octies B.W. Elk gebrek aan overeenstemming, waarvan in bovenvermelde artikelen sprake, moet binnen een termijn van twee maanden, na kennisname van het gebrek door de koper, aan de verkoper worden medegedeeld. Zichtbare gebreken dienen per kerende, en uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na levering en/of plaatsing, schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht.

In geval een verkoop op afstand zou plaatsvinden erkennen verkoper en koper uitdrukkelijk dat er geen recht op herroeping is voor de koper zoals voorzien in de wet marktpraktijken aangezien de verkoper enkel op maat gemaakte goederen aanbiedt.

LEVERINGSTERMIJN

De bedongen leveringstermijn zal aanvangen op het moment dat de koper alle nodige informatie omtrent het product en de maatvoering aan de verkoper zal bezorgd hebben. De opgegeven leveringstermijnen gelden ten indicatieven titel. Overschrijding kan nooit een verbreking impliceren. Alle goederen dienen aanvaard én afgenomen te worden in de overeengekomen leveringstermijnen. Na verloop van deze termijn heeft de verkoper het recht de prijs der nog niet afgenomen goederen op te eisen alsmede het recht stockagekosten in rekening te brengen. De koper heeft bij niet-tijdige levering recht op een forfaitaire vergoeding van 2,50 euro per werkdag vertraging voor de bestelling in zijn totaliteit. Onder “levering” dient te worden verstaan, de datum waarop de hoofdbestelling geleverd wordt, en niet de datum van eventuele afwerking. De koper dient de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen, bij het verstrijken van de bedongen leveringstermijn, om de vergoeding te kunnen inroepen. De leveringstermijnen zullen geschorst worden indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd en ingeval van overmacht waaronder weerverlet ed.

BETALING

Naar keuze van de verkoper zijn de facturen betaalbaar op de hoofdzetel of op de plaats van levering, en dit ten laatste op het ogenblik van de levering. Ingeval van niet-betaling van de factuur op haar vervaldatum, is vanaf de vervaldag, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege een intrest verschuldigd t.b.v. 10% op het openstaand factuurbedrag. Ook is door het enkel feit van de niet-betaling van een factuur op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair schadebeding verschuldigd t.b.v. 10% op het factuurbedrag en dit met een minimum van 125 euro.

Attesten, noodzakelijk voor het bekomen van subsidies worden pas afgeleverd na volledige betaling van de factuur. In geen geval is de verkoper gehouden tot schadevergoeding wanneer de koper een bepaalde subsidie niet ontvangt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onbetaalde goederen blijven eigendom van de verkoper, die zich te allen tijde op zijn eigendomsvoorbehoud kan beroepen. Niettemin draagt de koper vanaf de levering het risico voor verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van de goederen.

De koper verbindt er zich toe de goederen pas te incorporeren na algehele betaling.

ANNULATIEBEDING

Indien de overeenkomst door de koper éénzijdig, geheel of deels, verbroken wordt, om welke reden dan ook, met inbegrip van overmacht, zal de koper een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 30% van de verkoopprijs. In ieder geval is de minimumvergoeding van 30% van de verkoopprijs verschuldigd.

Herhaald schriftelijk verzoek tot opmeting en/of plaatsing, vanwege de verkoper, impliceert de éénzijdige verbreking lastens de koper, waarvoor de koper de verkoper schadeloos zal dienen te stellen conform de bovenvermelde paragraaf.

Omwille van het wederkerigheidsprincipe geniet de koper dezelfde voorwaarden.

PLAATSING EN SCHADE

De plaats van bestemming dient door de koper normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 min) zullen worden aangerekend. De koper zorgt op zijn kosten voor de nodige stroom- en watervoorziening in de nabijheid van de werf.

Op eigen kosten en risico draagt de koper zorg voor de voorafgaandelijke ontruiming en het zorgvuldig afdekken en/of opbergen van de aanwezige huisraad en de vloer in de lokalen waar de werken zullen uitgevoerd worden. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de verwijdering van het te vervangen onderdeel, indien dit onderdeel dermate bevestigd werd dat deze schade niet te vermijden is.

Indien er bestaande ramen vervangen moeten worden, kunnen wij het intact blijven van de vensterbanken/ dorpels niet garanderen. De reparatie van metselwerk, bepleistering, schilderwerk en vloerbekleding is de verantwoordelijkheid van de koper, tenzij anders vermeld in de verkoopovereenkomst.

DIENST-NA-VERKOOP

Gedurende de eerste zes maanden volgend op de plaatsing en betaling zal de verkoper gratis nazorg verlenen. Na het verstrijken van deze periode wordt een forfaitair bedrag aangerekend ten titel van vervoersonkosten, ten belope van 45,00 euro incl. btw. Indien de nazorg niet in garantie is, wordt per begonnen kwartier additioneel een forfaitair bedrag van 12,50 euro excl. btw per persoon aangerekend.

BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

Elk geschil tussen partijen valt onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

NIETIGHEID

De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en van deze voorwaarden in hun geheel niet in het gedrang. De nietige bepaling zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het best aansluit met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen.

OPMETING

De maten, vormen, kleuren en opties, genoteerd op het opmeetrapport, hebben voorrang op het contract. De draairichtingen in het contract zijn willekeurig bepaald en worden vastgelegd bij de laatste meting. De verkoper raadt bestellingen met afmetingen op het plan, waaruit elke foutieve meting de verantwoordelijkheid van de koper is, af.