WEDSTRIJDREGLEMENT NATIONALE ACTIE

« WIN UW RAMEN EN DEUREN »

Artikel  1 : Voorwerp wedstrijd

De wedstrijd « WIN UW RAMEN EN DEUREN » wordt georganiseerd door group a NV ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE 0417.514.724, met maatschappelijke zetel te Luikersteenweg 254, 3500 Hasselt, verder aangeduid met “Belisol”

Artikel  2 : Verloop

De wedstrijd loopt van maandag 7 november 2022, 00u01 tot en met woensdag 21 december 2022, 20h00. De wedstrijd loopt enkel op het Belgisch grondgebied. Dit reglement legt de voorwaarden van de wedstrijd vast.

Artikel  3 : Inschrijving en deelname

De deelname aan de wedstrijd is gratis maar houdt wel een minimale aankoopverplichting in van 2.500 incl. btw. Deelname aan de wedstrijd is enkel toegankelijk voor en strikt voorbehouden aan alle klanten van Belisol die tussen maandag 7 november 2022, 00u01 tot en met woensdag 21 december 2022, 20h00 een verkoopsovereenkomst ondertekenden.

Het personeel van de firma Belisol alsook alle personen betrokken bij de vennootschappen die deelgenomen hebben aan de uitwerking en uitvoering van deze wedstrijd worden van de wedstrijd uitgesloten, samen met hun familieleden tot de tweede graad en mensen die op hetzelfde adres wonen als de uitgeslotenen.

Artikel  4 : Aanvaarding van het reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement en dit zonder enige voorbehoud of beperking alsook de aanvaarding van elke beslissing genomen door Belisol of haar aangestelde in het kader van deze wedstrijd.

Het overtreden van één of meerdere artikels van dit wedstrijdreglement zal van rechtswege leiden tot de ongeldigheid van de deelname aan deze wedstrijd.

Elke poging tot of effectieve fraude zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deze wedstrijd.

Artikel  5 : Promotie

De deelnemers aan deze wedstrijd verstrekken aan Belisol de toelating om in het kader van promotionele initiatieven met betrekking tot deze wedstrijd, gebruik te maken van hun naam, foto’s en elk ander medium waarop ze verschijnen (bijvoorbeeld beeldmateriaal van de prijsuitreiking).

Op eenvoudige verzoek verlenen de deelnemers hun medewerking aan andere activiteiten die gerelateerd zijn aan deze wedstrijd, en dit zonder aanspraak te kunnen maken op enige andere vergoeding dan de eventueel gewonnen prijs.

Artikel  6 : Werking

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd dient de klant bij de ondertekening van de verkoopsovereenkomst samen met de Belisol medewerker online het formulier in te vullen met de volgende informatie:

  • naam + voornaam klant
  • adres klant
  • een geldig e-mailadres en telefoonnummer waarop we de klant kunnen bereiken.
  • showroom waar de klant zijn/haar aankoop heeft gedaan
  • de prijs van de ramen en deuren (incl. btw) overeenkomstig de ondertekende verkoopsovereenkomst
  • antwoord op de kennisvraag
  • een verklaring van de klant dat hij het wedstrijdreglement heeft gelezen en onvoorwaardelijk heeft goedgekeurd.

Deze online registratie geldt als deelname.

Deelname is slechts geldig indien de deelnemers correct antwoorden op de kennisvraag op het digitale formulier én het voorschot hebben betaald uiterlijk op 21/12/2021 omstreeks 20u00. De klant ontvangt een bevestiging van zijn deelname per e-mail.

De geldige deelnameformulieren worden afgegeven aan de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder deponeert elk geldig deelnameformulier slechts éénmaal in de juiste doos, afhankelijk van het aankoopbedrag.

  • Doos 1 met een maximum prijs van €15.000,00- voor dossiers vanaf €10.000,01- incl. btw
  • Doos 2 met een maximum prijs van €10.000,00- voor dossiers vanaf €5.000,01- incl. btw tot en met €10.000,00 incl. btw
  • Doos 3 met een maximum prijs van €5.000,00- voor dossiers tot en met €5.000,00- incl. btw

Uit elke doos wordt één van de deelnameformulieren getrokken door een onschuldige hand onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder. Belisol zal de winnaar van de prijs aanduiden. Er zijn aldus drie hoofdprijzen en elke klant heeft slechts kans op één te winnen hoofdprijs.

Uit de resterende dossiers worden bovendien 15 bijkomende winnaars aangeduid door 15 aparte trekkingen met een prijs van 1.000,00- elk, ongeacht het bedrag van het dossier.

De trekking zal gevolgd kunnen worden op de Belisol.be website en meer specifiek via de volgende link: http://www.belisol.be/live

De winnaars van de drie prijzen worden bekendgemaakt via de online trekking. De trekking zal plaatsvinden op donderdag 22/12/2022 omstreeks 20u00. De winnaar ontvangt de eerstvolgende werkdag een bevestiging.

Artikel  7 : Prijs

De Belisol klant maakt kans om een korting op zijn besteld dossier te winnen ter waarde van de contractwaarde van de getekende verkoopovereenkomst en dit:

1x met een maximum van vijftienduizend euro (€15.000,-) inclusief het vigerend BTW tarief, voor dossiers vanaf €10.000,01,- incl. btw.

1x met een maximum van tienduizend euro (€10.000,-) inclusief het vigerend BTW tarief, voor dossiers tussen €5.000,01,- tot en met €10.000,-incl. btw.

1x met een maximum van vijfduizend euro (€5.000,-) inclusief het vigerend BTW tarief, voor dossiers tot en met €5.000,- incl. btw.

Ligt de waarde van het contract boven de respectievelijke vijftienduizend euro, tienduizend euro of vijfduizend euro (15.000,- ; 10.000 ; 5.000,-) dan zal het nog te betalen bedrag te worden voldaan voor de aanvang der werken.

Indien de waarde van de verkoopovereenkomst tussen het betreffende Belisol filiaal en haar klant zou wijzigen, is de gewonnen korting gelijk aan het laagste bedrag van de verschillende versies van de verkoopovereenkomst.

Als de overeenkomst tussen het betreffende Belisol filiaal en haar klant door één der partijen zou worden geannuleerd, zal de Belisol klant geen aanspraak meer kunnen maken op de prijs noch op enige vorm van (schade)vergoeding.

Belisol overhandigt de prijs aan de legitieme winnaar en onder geen enkel beding aan een derde.

Elke Belisol klant kan slechts éénmaal deelnemen. Neemt een deelnemer toch meermaals deel onder een andere pseudoniem zullen al zijn deelnames als ongeldig en onbestaand worden beschouwd. De deelnemer zal in dat geval onmogelijk een prijs kunnen winnen.

De prijs is niet deelbaar, niet overdraagbaar, niet ruilbaar en dient te worden aanvaard zoals de prijs is voorzien.

Volgens de omstandigheden en mogelijkheden houdt Belisol zich het recht voor de prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van gelijke waarde.

Als bepaalde vermeldingen in dit reglement niet conform zouden worden verklaard of worden geannuleerd, blijven alle andere vermeldingen onverminderd van kracht.

Op uitzondering van de vermelde gevallen, zal er geen enkele geschreven, telefonische of andere communicatie over deze wedstrijd uitgewisseld worden tijdens of na de afloop ervan.

Artikel  8 : Verantwoordelijkheden

Noch Belisol noch enige andere persoon of vennootschap die betrokken zijn bij deze wedstrijd kunnen noch verantwoordelijk noch aansprakelijk te worden gesteld in geval van overmacht of gebeurtenissen die buiten hun wil om plaatsvonden alsook in geval van een voorraadprobleem.

Noch Belisol noch enige andere persoon of vennootschap die betrokken zijn bij deze wedstrijd kunnen noch verantwoordelijk noch aansprakelijk te worden gesteld in het geval dat er modaliteiten van de wedstrijd of vermeldingen in het wedstrijdreglement zouden worden gewijzigd, gestopt, uitgesteld, beëindigd of geannuleerd of indien de prijsuitreiking zou worden uitgesteld of geannuleerd.

Noch  Belisol noch enige andere persoon of vennootschap die betrokken zijn bij deze wedstrijd kunnen noch verantwoordelijk noch aansprakelijk te worden gesteld voor enige schade van welke oorzaak ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door de uitreiking van de prijs.

Belisol neemt ook afstand van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te wijten aan het falen van gebruikte (tele)communicatiemiddelen, drukfouten, gebreken aan de prijs en alle eventuele bijkomende kosten die de deelname aan de deelnemer zouden opleveren of kosten verbonden aan de aanvaarding en het gebruik van de prijs of taksen, belastingen en andere heffingen.

Artikel  9 : Uitsluiting en overmacht

Belisol mag op elk moment deelnemers van de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten van wedstrijden die ze organiseert, en dit bij inbreuk op één van de voorwaarden van de wedstrijd of in geval van misbruik, bedrog of verraderlijke deelname aan de wedstrijd.

In geval van overmacht, als onverwachte voorvallen en omstandigheden ontstaan of in geval van betwisting mag Belisol alle beslissingen treffen die noodzakelijk zijn om het verder goede verloop van de wedstrijd te garanderen. De beslissingen zijn soeverein en kunnen niet worden aangevochten.

Artikel  10 : Wijziging

Belisol houdt zich het recht voor om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, deze uit te stellen of te annuleren onder andere maar niet alleen in volgende gevallen: onverwachte omstandigheden en voorvallen, wetswijzigingen, beslissingen van de bevoegde autoriteiten, maatregelen vanwege de overheid inzake covid-19, …

Indien deze wijzigingen, uitstellen, inkortingen of annulaties zich zouden voordoen, kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel  11 : Deelnamekosten

Alle deelnamekosten (telefoon, communicatiekosten, internetverbindingen, verplaatsingen,…) zijn volledig ten laste van de deelnemer.

Onder geen enkel beding kunnen en mogen deelnemers eventuele deelnamekosten verhalen op de inrichter van deze wedstrijd.

De deelnemer verklaart op eigen risico en kans op gevaar deel te nemen aan de wedstrijd.

Alle fiscale en financiële gevolgen van deze wedstrijd worden volledig door de deelnemer gedragen, bijvoorbeeld personenbelastingen.

Artikel  12 : Betwisting

De deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in en geen enkele desbetreffende bezwaar zal in overweging worden genomen.

Elke betwisting aangaande deze wedstrijd dient schriftelijk te worden ingediend op de hoofdzetel Group a NV te Luikersteenweg 254, 3500 Hasselt en dit voor 31 december 2022 om 23u59.

Onder geen enkel beding zullen betwistingen mondeling of per telefoon worden behandeld. Betwistingen die na de deadline of niet schriftelijk worden geformuleerd zullen niet behandeld worden.

Artikel  13 : Bevoegdheden en toepasselijk recht

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en dient volgens het Belgisch recht te worden geïnterpreteerd en uitgevoerd.

Elk mogelijk geschil dat voortvloeit uit of te maken heeft met deze wedstrijd, en dat niet buitengerechtelijk kan worden opgelost, zal tot de bevoegdheid van de rechtbank van Hasselt behoren.

Artikel  14 : validering en toezicht

De trekking verloopt onder het toezicht van de gerechtsdeurwaarder meester Bart Vyt, Weg naar As 38 te 3600 Genk met centrale administratie te Sasstraat 2, 3500 Hasselt.

Dit regelement maakte voorwerp uit van een validering door gerechtsdeurwaarder meester Bart Vyt en een kopie van dit reglement werd neergelegd op zijn studie.

Artikel  15 :  Bescherming van de privacy en persoonsgegevens

Conform de Europese regelgeving (UE) 2016/679 omgezet in Belgische wetgeving van 30 juli 2018 aangaande de bescherming van natuurlijke personen betreffende de behandeling van hun persoonsgegevens, heeft elke natuurlijke persoon, bij de behandeling van zijn persoonsgegevens,  recht op bescherming van zijn vrijheden en basisrechten en meer bepaald van zijn persoonsgegevens.

De betrokken persoon beschikt onder andere over het recht tot toegang tot zijn persoonsgegevens alsook over het recht om persoonsgegevens die niet exact zijn aan te passen en te schrappen.

Gedaan te Hasselt op 1 november 2022.