Reglement fototool Belisol “www.belisol.be/nl/getuigenis” december 2014

Artikel 1: Fototool & Organisatie

Dit reglement (hierna: “Fototoolreglement”) regelt ieder aspect van de actie welke een Fototool inhoudt (hierna: “Fototool”) welke georganiseerd wordt via de website “www.belisol.be/nl/getuigenis” door Belisol NV, Luikersteenweg 254, 3500 Hasselt, met KBO nr. 0474.519.644 (hierna: “Organisator” of “Belisol”).

Artikel 2: Fototoolreglement

Het Fototoolreglement is raadpleegbaar via de webpagina van de Fototool en meer bepaald op: www.belisol.be/nl/getuigenis.

Door deelname aan de Fototool verklaart elke Deelnemer zich zonder enig voorbehoud akkoord met dit Fototoolreglement alsook alle beslissingen die door de Organisator worden genomen. De Deelnemer vinkt daartoe het hokje aan bij de opgave van zijn/haar persoonsgegevens.

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan dit Fototoolreglement aan te brengen. Deze wijzigingen zijn tegenstelbaar aan de Deelnemers van zodra deze gepubliceerd worden op voormelde link. Het staat de Deelnemers vrij om niet deel te nemen of zich uit de Fototool terug te trekken omwille van het gewijzigde Fototoolreglement.

Belisol raadt de Deelnemers aan om bij elke deelname en elk bezoek aan de website het Fototoolreglement na te kijken op wijzigingen. Ten behoeve van transparantie wordt de actuele versie en datum van het Fototoolreglement bovenaan vermeld.

Elk geschil dat niet door dit Fototoolreglement geregeld wordt, zal door de Organisator behandeld worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden omtrent de Fototool of dit Fototoolreglement.

Artikel 3: Deelname

Deelname aan de Fototool is gratis en zonder enige aankoopverplichting. De Fototool kan in geen geval beschouwd worden als een kansspel, tombola of loterij.

De Fototool loopt vanaf 16 december 2014 tot de Organisator hem afsluit.

Deelname aan de Fototool staat open voor natuurlijke personen die:

- de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben; en

- een vaste woonplaats in België hebben.

In geval de Deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring op eerste verzoek van de Organisator voor te leggen. De Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers te weigeren of uit te sluiten, indien deze zulks wenselijk acht.

Voor deelname dient de Deelnemer:

- minimum één foto op te laden conform de richtlijnen vermeld in artikel 4 van dit Fototoolreglement; en - het bijhorend online formulier (persoonsgegevens) volledig in te vullen;

Artikel 4: Fototoolverloop

Deelnemers kunnen deelnemen aan de Fototool door via de daartoe ontworpen website een of meerdere originele foto’s op te laden van hun ramen en deuren die geplaatst werden door een Belisol ondernemer in België.

De foto’s moeten origineel zijn en mogen niet bewerkt geweest zijn met behulp van software.

Artikel 5: Prijzen

Bij de Fototool zijn geen prijzen te winnen.

Artikel 6: Winnaars

De Fototool is geen wedstrijdformule, dus er zijn geen winnaars.

Artikel 7: Intellectuele rechten

Elke Deelnemer garandeert uitdrukkelijk dat hij/zij de oorspronkelijke en enige auteur van de foto is en dat de foto origineel is en op geen enkele wijze een reproductie van voorafbestaande werken betreft.

Elke Deelnemer garandeert uitdrukkelijk dat deze afdoende toestemming heeft bekomen van de personen die eventueel op de foto staan afgebeeld voor de publicatie en reproductie van de foto en deelname aan de Fototool. Elke Deelnemer respecteert de wetgeving betreffende auteursrechten, portretrechten en andere intellectuele rechten.

Deelnemers behouden de auteursrechten op de ingezonden foto’s. Deelnemers verlenen aan de Organisator en aan Belisol Belgium NV een niet-exclusieve, eeuwige en wereldwijde licentie tot gebruik van de foto voor iedere reproductie en publicatie.

Iedere Deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam en foto, alsook zijn identificatie als Deelnemer aan de Fototool en verzaakt aan alle rechten op dat gebied.

De Deelnemers vrijwaren Belisol voor iedere aanspraak van derden op de foto’s of rechten die op de foto’s zouden rusten.

Artikel 8: Uitsluiting

Deelnemers die het Fototoolreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden.

De Organisator heeft het recht om zonder verwittiging of verklaring foto’s met een seksuele, pornografische of discriminerende inhoud te verwijderen. Dit geldt ook voor foto’s die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, foto’s die mogelijks een inbreuk uitmaken op bestaande wetgeving of rechten van derden, alsook voor foto’s van concurrerende merken.

De Organisator behoudt zich het recht voor om eventuele schade die zou voortvloeien uit het gedrag of de foto van de Deelnemers te verhalen op die Deelnemers.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele beperkingen van het internet, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk, noch voor eventuele schade die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit zou voortvloeien.

De verbinding met de websites van Belisol en de deelname aan de Fototool vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de Deelnemers.

Belisol behoudt zich het recht voor om de Fototool te wijzigen, in te korten, te verlengen of te annuleren en kan hier in geen geval aansprakelijk voor gesteld worden indien zulks gebeurt wegens overmacht of om redenen buiten haar wil.

Belisol is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die het gevolg is van deelname aan de Fototool of toekenning van de prijs noch voor de gevolgen van het aanvaarden van de prijs.

Artikel 10: Privacy

Bij deelname aan de Fototool deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee en de Deelnemer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van deze persoonsgegevens door het aanvinken van het overeenkomstige hokje bij opgave van de persoonsgegevens. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “Privacywet”) en ook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Belisol Belgium NV, Luikersteenweg 254, 3500 Hasselt.

Een verklaring werd ingediend bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode van de Deelnemer en worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de Fototool te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemer in contact te treden met betrekking tot hun deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. De persoonsgegevens kunnen daarbij worden toevertrouwd aan een of meerdere externe dienstverleners bij de organisatie van de Fototool.

De Deelnemer gaat eveneens akkoord met het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing en om de nieuwsbrief en andere commerciële communicaties van Belisol te ontvangen op het opgegeven e- mailadres door het aanvinken van het overeenkomstige hokje bij opgave van de persoonsgegevens.

De Deelnemer kan zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan het volgende adres: info@belisol.be. Bij elke elektronische post die zij van Belisol ontvangen, krijgen zij de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan: Belisol Belgium NV, Luikersteenweg 254, 3500 Hasselt.

De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Fototool, op een wijze dat de Organisator deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor een prijs.

Eventuele externe dienstverleners die in enige zin betrokken zouden worden bij de organisatie van de Fototool, hebben met de Organisator schriftelijke overeenkomsten gesloten waarin garanties worden gegeven voor de bescherming van de persoonsgegevens die aan hen ter beschikking worden gesteld.

Deelname aan de Fototool houdt uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming in met de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven en conform de aanvaarding zoals omschreven in artikel 10 van dit Fototoolreglement.

Artikel 11: Betwistingen

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer.

Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Belisol.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken Deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze Fototool en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 12: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

Het Fototoolreglement is onderworpen aan Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de inhoud, de interpretatie, de uitvoering, het einde of elk ander aspect van dit Fototoolreglement zijn uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de materieel bevoegde rechtbanken te Brugge.

Contact

Bij problemen bij het uploaden van uw foto of andere vragen bij de Fototool, kan u terecht bij de webmaster via het e-mailadres info@belisol.be. Vermeld in het onderwerp steeds 'FotoFototool Belisol’.